1. Адаменко С. Мандри : матеріали до вивчення курсу сучасної української мови як іноземної / Світлана Адаменко. – Львів : ПАІС, 2008. – 112 с.
 2. Альохіна С. Українська мова для іноземних студентів : початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) / С. В. Альохіна, Г. В. Онкович, Я. М. Шутенко. – К. : «АртЕк», 1998. – 152 с.
 3. Антонів О. Українська мова для іноземців: Модульний курс / Олександра Антонів, Любов Паучок. – К.: Фірма «ІНКОС», 2012. – 268 с.
 4. Антонів О.Україна-Польща : Dialog Kultur. Podręcznik do nauki jezyka Ukrainskiego. C1 / О.Антгнів, С. Романюк, О. Синчак. – Warszawa, 2014. – 195 s.
 5. Архангельськая А.М. Українська мова: посібник із розвитку мовлення. Украинский язык : пособие по развитию речи / А. М. Архангельская, Е. П. Левченко, В. М. Мокиенко. – Спб. : изд. «Каро», 2012. – 336 с.
 6. Багмут І. Сходинка 1. Українська мова для початківців : підручник для студентів-славістів / І. Багмут,            В. Штефуца. – Сегед : Auctores, 2010. – 254 с.
 7. Бахтіярова Х. Українська мова. Практичний курс для іноземців : посіб. для слухачів підготовчих відділень і факультетів / [Х. Ш. Бахтіярова, С. С. Лукашевич, І. З. Майданюк, М. П. Сегень, С. В. Пєтухов]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 322 с.
 8. Белей О. Розмовляєте українською? : підручник української мови / Олег Белей. – Вроцлав : Видавництво Вроцлавського університету, 2006. – 188 с.
 9. Белей О. Українська мова: практичний курс для поляків / Олег Белей. – Львів, 2003. – 71 с.
 10. Белей О. Чуєш брате, мій : підручник сучасної української літературної мови (приручнїк сучасного українського літературного язика) / Олег Белей ; часци на руски язик предложел Дюра Латяк. – Новий Сад : Союз русинів і українців Сербії і Чорногорії, 2005. – 207 c.
 11. Бондарєва Н.О. Іти – ходити, їхати – їздити… : навчальний посібник з української мови для іноземних студентів / Н. О. Бондарєва, М.В.Шевченко. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 281 с.
 12. Василенко В. Українська мова. Поглиблений практичний курс / В. Василенко. – Познань : Наукове видавництво університету імені А. Міцкевича, 2001. – Т. 1–2. – 600 c.
 13. Василенко Н. Збірник вправ з практичної фонетики української мови для студентів-іноземців / Н.В. Василенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – 23 с.
 14. Вихованець І. Р. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель / І.В. Вихованець, Е.А. Карпіловська, П. Ф. Клименко ; за ред. В. М. Русанівського. – 2–ге вид., стер. – К. : Либідь, 1996. – 272 с.
 15. Вінницька В. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ. – К. : «Правда ярославичів», 1997. – 247 с.
 16. Вовк П. С. Українська мова на матеріалі економічних текстів : навч. посіб. / П. С. Вовк, В. В. Радченко, Т. М. Крик. – К. : Вища шк., 2007. – 215 с.
 17. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / За ред. Т. О. Дегтярової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 415 с.
 18. Гайдамака Г.Г. Діячі української науки і культури. Збірник текстів для читання з навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання : навчальне видання / Г. Г. Гайдамака. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 60 с.
 19. Головко Валентина. Українська мова: посібник для іноземців (Advanced Ukrainian Conversation) / Валентина Головко, Лариса Паламар. – К.: Бібліотека українця, 2002. – 170 с.
 20. Гримич М. Українська мова щодня (початковий рівень) : навчальний посібник / М. Гримич, Н. Непийвода, В. Різун. – К. : Заповіт, 1998. – 160 с.
 21. Дейко М. Буквар (з мовними вправами і перекладним словником). Видання оновлене і доповнене / Марія Дейко. – Австралія (Мельбурн) : Видавництво «Рідна мова», 2001. – 92 с.
 22. Дем’янюк А.А. Практичний курс української мови (для іноземних студентів-філологів) : навчальний посібник / А.А. Дем’янюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 120 с.
 23. Дем’янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення (для іноземних студентів-філологів) : навчальний посібник / А.А. Дем’янюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 120 с.
 24. Дерба С.М. Знайомство з Україною (навч. посібн. з української мови для іноземних студентів) / С. М. Дерба. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 98 с.
 25. Дерба С.М. Знайомство з Україною : навчальний посібник з української мови для іноземних студентів. – 2-ге вид. виправлене і доповнене / С. М. Дерба. – К.: Фенікс, 2013. – 97 с.
 26. Дерба С.М. Українська мова для іноземних студентів. Наукові тексти та завдання до них / С. М. Дерба, В.О. Любчевська-Сокур. – Вінниця: Видавець «Меркьюрі-Поділля», 2012. – 188с.
 27. Державні стандарти з української мови як іноземної: А-1, А-2, В-1, В-2, С-1. – Київ, 2012. – 196 с.
 28. Джура М. Вивчаймо українську мову! / Марія Джура. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 212 с.
 29. Джура М. Посібник з української мови для студентів-іноземців (лексико-граматичний практикум) / Марія Джура. – Львів : «Манускрипт», 2005. – 82 с.
 30. Дідківська Л.П. Сучасна українська мова. Синтаксис (у двох частинах) – Навчальний посібник для іноземних студентів / Л. П. Дідківська, Г.Д. Швець. – Київ.: Фенікс, 2013. – Ч 1.-180 с., Ч 2.- 80 с.
 31. Єлісова М.О. Коментоване читання художніх творів: Навчальний посібник для іноземних студентів / М.О. Єлісова. – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2010. – 120 с.
 32. Єщенко Н.О. Практичний курс української мови : усне мовлення: навчальний посібник для іноземних студентів. – 2-ге вид., виправлене і доповнене / Н. О. Єщенко. – К.: Фенікс, 2013. – 207 с.
 33. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык. Самоучитель : учебн. пособ. / Ю. А. Жлуктенко ; под. ред. В.М. Русановского. – К. : Лыбидь, 1991. – 216 с.
 34. Жлуктенко Ю. О. Підручник української мови (Ukrainian. Text-book for beginners) / Ю.О. Жлуктенко, Н.І. Тоцька, Т. К. Молодід. – К. : Вища шк., 1973. – 350 с.
 35. Жлуктенко Ю.О. Вивчаємо українську мову. Самовчитель : навч. посiб. / Ю. О. Жлуктенко ; за ред. В.М. Русанiвського. – К. : Либiдь, 1996. – 224 с.
 36. Забуранна О. Розмовна мова та граматика: Вступ до основ мови. Новий вислів – українська мова / О. Забуранна, В. Суровий. – Японія. – 162 с.
 37. Зайченко Н. Ф. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення / Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. – К. : Знання України, 2005. – 324 с.
 38. Ісіченко Ю. Самовчитель української мови / Ю. А. Ісіченко, В. С. Калашник, О. Свашенко. – К. : Вища шк., 1993. – 287 с.
 39. Кисілевський К. Граматика української мови (для школи й самонавчання) : четверте перероблене видання / Кость Кисілевський. – Нью-Йорк : Видання Шкільної Ради УККА. – 1955. – 54 с.
 40. Корженко В. Я. Українська мова для студентів-іноземців початкового відділення (розмовно-фонетичнй курс) : навч. посіб. / В.Я. Корженко, Л. В. Горчинська. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 237 с.
 41. Космакова-Братушенко Т. Українська мова для іноземців / Т. Д. Космакова-Братушенко. – Одеса : «Астропринт», 2000. – 728 с.
 42. Космеда Т. Орфографія української мови: теорія, вправи, тести, словник : навчальний посібник для польських студентів-філологів / Т. Космеда, Л. Малєцький; За наук. ред. Т. Космеди. – Познань : Вид-во Познанського університету імені Адама Міцкевича, 2012. – 188 с.
 43. Кудіна Т. Українська мова як іноземна (початковий курс) : підручник / Т. М. Кудіна. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова, 2009. – 334 с.
 44. Курс української мови (curso del idioma ucrano) / За ред. М. Василика. – Аргентина (Буенос-Айрес) : Інститут української культури й освіти ім. Патріарха Йосипа Сліпого. – 254 с.
 45. Лебович В. Доброго дня, Україно! / В. Лебович, І. Осипова. – Будапешт «Bölcsész Konzorcium», 2006. – 355 с.
 46. Лесная Г. М. Учебник украинского языка. Уровень А1 / Г. С. Лесная. – Москва: МГИМО-Университет, 2010. – 120 с.
 47. Лесная Г. Украинский язык для стран СНГ : учебник / Г. М. Лесная. – М. : РГГУ, 2010. – 368 с.
 48. Лисенко Н. О. Українська мова для іноземних студентів : навч. посіб. / Н. О. Лисенко, Р. В. Кривко, Є. І. Світлична. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 210 с.
 49. Макарова Г. Розмовляймо українською (вступний курс) : навч. посіб. / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : Бібліотека українця, 2002. – Ч. 1. – 112 с.
 50. Макарова Г. Розмовляймо українською (елементарний курс) : навч. посіб. / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : «Інкос». – 222 с.
 51. Макарова Г. Розмовляймо українською : навч. посіб. / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : Бібліотека українця, 2002. – Ч. 2. – 182 с.
 52. Макарова Г. Розмовляймо українською : навчальний посібник / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. – К. : Бібліотека українця, 2002. – Ч. 3. – 162 с.
 53. Мандрівка Україною : навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. – Львів: Дон Боско, 2012. – 150 с.
 54. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова як іноземна» для слухачів-іноземців підготовчого відділення факультету довузівської підготовки ІДППО НУВГП / Укл. В. О. Мельниковa. – Рівне: НУВГП, 2006. – 92 с.
 55. Методичні вказівки з курсу «Українська мова для іноземних студентів (початковий етап навчання)». Завдання підвищеної складності / Н. Й. П’яст, І. А. Андрікевич. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 52 с.
 56. Михайлюк Г. В. Українсько-японський тематичний словник / Г.В. Михайлюк, В. М. Карпенко. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2007. – 268 с.
 57. Мій Львів : навчальний посібник з української мови як іноземної (В2) / [О. Антонів, О. Туркевич, П. Луньо та ін.] – Львів : Дон Боско. – 80 с.
 58. Місто Лева: навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів. Рівень В 2 / [Г. Бойко, О. Качала, А. Моторний, О. Палінська, І. Юзвяк]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 100 с.
 59. Накай К. Вступний курс української мови / К. Накай. – Токіо, 1991. – 216 с.
 60. Намакштанська І. Добридень! : посібник з української мови в малюнках і мовленнєвих моделях / І. Є. Намакштанська. – Донецьк : Сталкер, 1998. – 416 с.
 61. Наука і техніка в сучасному світі : збірник науково-популярних текстів на навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів [Г. Бойко, І. Василишин, Т. Гороховська, О. Качала, А. Моторний, І. Юзвяк]; за ред. І. Карого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.
 62. Новицька Л. Г. Вивчаємо українську : підручник / Л. Г. Новицька, Т. М. Поліщук. – Львів : ЛДУ, 1995. – 260 с.
 63. Паламар Л. Практичний курс української мови (поглиблений етап вивчення) : навч. посіб. / Л. М. Паламар. – К. : Либідь, 1995. – 158 с.
 64. Паламар Л. М. Читаємо українською : навч. посібник (для студентів початкового етапу) / Л. М. Паламар, Н. Ф. Татьянченко, Н. В. Поставна. – К. : БМВ, 1999. – 199 с.
 65. Палінська О. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна. Аудіокнига з вправами / Олеся Палінська, Олег Качала. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 128 с.: іл., компакт-диск.
 66. Палінська О. Крок-2 (рівень В 1). Українська мова як іноземна : книга для студента / Олеся Палінська. – Львів : Дон Боско, 2014. – 160 с.
 67. Палінська О. Крок-2 (рівень В1). Українська як мова як іноземна : робочий зошит / Олеся Палінська. – Львів : Дон Боско, 2014. – 56 с.
 68. Палінська О. М. Крок–1 (рівень А1–А2). Українська мова як іноземна : книга для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2010. – 100 с.
 69. Палінська О. М. Крок–1 (рівень А1–А2). Українська мова як іноземна : книга для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2010. – 80 с.
 70. Практичні завдання для роботи над суспільно-політичною лексикою зі студентами-іноземцями / укл. Б.М. Сокіл – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 31 с.
 71. Практичні заняття з української мови на лексичному матеріалі публіцистичного стилю мовлення для студентів-іноземців / укл. Б. М. Сокіл – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 26 с.
 72. Прилуцька Я. Українська мова. Граматичний довідник для іноземних учнів підготовчого відділення / Я. Прилуцька. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 128 с.
 73. Самусенко О.М. Лінгвокраїнознавство : Україна: навчальний посібник / О. М. Самусенко, О.І.Клімкіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. -256 с.
 74. Сокіл Б. Вчимося розмовляти українською / Б. Сокіл. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 95 с.
 75. Сокіл Б. Дієслівне керування в українській мові : навч. посіб. для студентів-іноземців / Б. Сокіл, Л. Новіцька, М. Товкало. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 752 с.
 76. Сокіл Б. Книга для читання з української мови. Кн. 1 / Б. Сокіл. – Тернопіль, 2010. – 195 с.
 77. Сокіл Б. Українська мова за три тижні : навч. посіб. / Богдан Сокіл. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 216 с.
 78. Стаменова А. Украински език за българи / Албена Стаменова, Райна Камберова. – Българска, първо издание. – София : Мико Дизайн ЕООД, 2008. – Ч. І. – 179 с.
 79. Тематичні діалоги для розвитку усного мовлення на початковому етапі навчання української мови як іноземної / укл. Н. Станкевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 34 с.
 80. Терлак З. М. Украинский язык для начинающих : уч. пособ. / З. М. Терлак, О. А. Сербенська. – Львів : Світ, 1991. – 240 с.
 81. Тростинська О. М. Українська мова для російськомовних іноземних студентів / О. М. Тростинська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 126 с.
 82. Українська мова для іноземців : збірник вправ / Н. С. Ніколаєва, В.І. Невойт, В.О. Любчевська-Сокур, В.В. Овдіюк, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха]. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 211 с.
 83. Українська мова для студентів-іноземців. Початковий курс / [Н.П. Мацієвська, Л.А. Мельникова, Т.В. Поліщук, Н.В. Степаненко, Н.В. Василенко та ін.] ; за ред. Н.Ф. Непийводи. – Черкаси : ЧІТІ, 1998. – Ч.1. – 197 с.
 84. Українська мова для студентів-іноземців. Початковий курс / [Н.П. Мацієвська, Л.А. Мельникова, Т.В. Поліщук, Н.В. Степаненко, Н.В.Василенко та ін.] ; за ред. Н.Ф. Непийводи. – Черкаси : ЧІТІ, 1999. – Ч.2. – 207 с.
 85. Українська мова як іноземна: навчальний посібник   /  М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська, О. Б. Литнин, М. П.Сахній – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 232 с.
 86. Українська фразеологія: теорія, вправи, тести, словник (для студентів української філології) / [Тетяна Космеда, Тетяна Осіпова, Марія Четирба, Лукаш Малецький, Оксана Ерделі]. – Познань: UAM, 2011. – 206 c.
 87. Фролова Т. Українська за 26 днів: українська для тих, хто її не вивчав : навч. посібник / Т. Д. Фролова. – К. :  Вид-во А. С. К., 2004. – 304 с.
 88. Чезганов С. А. Українська мова як іноземна : навч. посібник / С. А. Чезганов. – К. : КНЕУ, 2008. – Ч. 1. – 232 с.
 89. Чижмарова М. Українська мова для словаків (Ukrajinský jazyk pre Slovákov) / М. Čižmarova. — Prešov, 2011. — 282 s.
 90. Чистякова А. Б. Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / А. Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т. М. Лагута. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 524 с.
 91. Чумак В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навч. посібник / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. – К. : Знання, 2011. – 631 с.
 92. Чумак О. Г. Українська мова як іноземна (частина І). Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору : навч. посіб. / О. Г. Чумак, В. В. Чумак. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – 238 с.
 93. Чумак О. Г. Українська мова як іноземна (частина ІІ). Основи морфології, синтаксису, стилістики : навч. посібник / О. Г. Чумак, В.В. Чумак. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – 214 с.
 94. Швець Г. Д. Читаймо українською : навч. посіб. з української мови для іноземних студентів / Г. Д. Швець,         Ю.О. Торчинська, А. О. Літвінчук;  за ред. Г. Д. Швець. – К. : Фенікс, 2012. – 112 с.
 95. Швець Г.Д Знайомтеся: Київ: навч. посібник з української мови для студентів-іноземців / Г. Д. Швець. – К.: Видавець Федоров О. М., 2011. – 240 с.
 96. Шутак Л. Б. Вчимося української : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації / Л.Б. Шутак, І. О. Собко, І. В. Нікоряк. – Чернівці : Буковинський держ. мед. ун–т, 2009. – 231 с.
 97. Ясинська О. Хвилі. Український метод для дебютантів / О. Ясинська, Е. П’єро. – Париж : L’Harmattan, 2000. – 212 с.
 98. Amir-Babenko S. Lehrbuch der ukrainischen Sprache / S. Amir-Babenko. – Hamburg : Helmut buske verlag, 1999. – 303 s.
 99. Anhalt-Bösche Olga. Ukrainisch: Einführendes Lehrbuch / Olga Anhalt-Bösche. – Harrassowitz Verlag, 1996. – 226 s.
 100. Antoniv O. Україна-Польща. Dialog kultur: podręcznik do nauki języka ukraińskiego (C1) / Ołeksandra Antoniw, Switłana Romaniuk, Ołena Synczak. – Warszawa : Studium Europy Wschodniej UW, 2014. – 196 s.
 101. Beginning Ukrainian (Critical Language Series) [DVD-ROM] / Oksana Sachyk. – University of Arizona Critical Languages Program; Dvdr edition. – 2005.
 102. Chraniuk A. Język ukraiński rozmówki /Anna Chraniuk. – France : Assimil, 2010. – 210 s.
 103. Danylchenko O. L’ukrainien. Cours D’initiation Pour Francophones / Oleksii Danylchenko. – Paris : L’Harmattan, 2000. – 300 p.
 104. Denysiuk I. Język ukrainski w cwiczeniach. Skrypt dla studentow polskojęzycznych / I. Denysiuk, D. Jarczak, E. Kucharska. – Szczecin : Wydawnictwo uniwersytetu  Szczecińskiego, 1993. – 134 s.
 105. Duravetz G. Ukrainian (conversational and grammatical). Level II / G. Duravetz. – Kyiv ; Toronto : Kobza-international, 1993. – 440 p.
 106. Huk I. Вивчаємо українську (Podręcznik do nauki języka ukraińskiego dla zaavansovanych) / Irena Huk, Larysa Szost. – Warszawa : Pracownia Wydawnicza, 1997. – 216 s.
 107. Humesky A. Modern Ukrainian / Assya Humesky. – 3rd ed. – Edmonton ; Toronto : University of Michigan. Canadian institute of Ukrainian studies. – 2001. – 440 p.
 108. Klymenko Lina. Разом. Ukrainisch für Anfänger und für Anfängerinnen (A1-A2) mit Audio-CD / Lina Klymenko, Jan Kurzidim // Holzhausen Verlag, 2012. – 264 p.
 109. Kolbina V. Svitanok. Ukrainisch für Anfänger / Vera Kolbina, Svetlana Sotnikova. – Erlangen : Sprachenzentrum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2004. – 266 S.
 110. Mykhalyk R. Grammaire pratique de l’ukrainien / R. Mykhalyk ; Manuel de niveau moyen. Traduit de l’ukrainien par Iaroslav Lebedynsky. – Paris : L’Harmattan, 2003. – 160 p.
 111. Press I. Colloquial Ukrainian (A complete language course) / Ian Press, Stefan Pugh. – London ; New York : «Routledge», 1994. – 378 p.
 112. Schubert L. Ukrainisch für Anfänger und Fortgeschrittene / Ludmila Schubert. – Wiesbaden : Рarrassowitz Verlag, 2008. – 312 s.
 113. Shevchuk Yuri Beginner’s Ukrainian with Interactive Online Workbook / Yuri Shevchuk. – New York : Hippocrene Books, 2011. – 448 p.
 114. Śpiwak J. Podręcznik języka ukraińskiego (Самовчитель української мови для всіх) / Jan Śpiwak. – Warshawa : Wiedza Powszechna, 1996. – 510 s.
 115. Troškina Tat’jana Petrovna (Трошкина Татьяна Петровна). Die ukrainische Sprache (Украински язык) / Татьяна Петровна Трошкина. – Frankfurt am Main: Beiträge zu Slavistik, hrsg. von Herbert Jelitte. – Bd.XLV, 2001.
 116. Ukrainian (Teach yourself book). A complete course for beginners / by Olena Bekh and James Dingly. – London : Hippocrene Books, 1998. – 300 р.
 117. Ukrainian phrasebook and dictionary (Ukrainian-english, English-ukrainian) / Olesj Benyukh, Raisa Galushko. – New York : Hippocrene Language Studies. – 2005. – 216 p.
 118. Ukraiński nie gryzie! : innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń. – Edgard, 2011. – 152 s.
 119. Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 1 / Pod red. I. Mytnik. – Warszawa, 2013.  – 210 s.
 120. Z ukraińskim na ty – podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2 / Pod red. Ireny Mytnik i Marty Saniewskiej. – Warszawa, 2014.  – 210 s.
 121. Zinkiewicz-Tomanek B. Język ukraiński dla początkujących / B. Zinkiewicz-Tomanek, O. Baraniwska. – Kraków: Petrus, 2012. – 328 s.