Координати центру території:Рисунок1

     Довгота – 23°41´21´´

     Широта – 49°57´30´´

Площа:

     Загальна – 7 108,10 га

     Центр – 661,63 га

     Буфер – 1284,35 га

     Перехідна зона – 5162,02 гаРисунок17

Висота над рівнем моря (м):

     Мінімум – 283,5

     Максимум – 397,2

     Середнє – 340,4

Адміністративний підрозділ:

 Назва району охоплення –

Яворівський район Львівської області (6,1%)

Геолого-геоморфологічна унікальність:

 • Головний Європейський вододіл, який розділяє басейни Чорного (р. Дністер) і Балтійського (р. Вісла)
 • Окраїна Східно-Європейської платформи – ключ до розв’язання проблем  просторових і часових взаємовідносин таких елементів земної кори, як платформи і геосинкліналі, давні  і молоді платформи.
 • Сліди давнього  зледеніння  у вигляді ератичного матеріалу, воднольодовикових форм (ками) і відкладів (пісків, галечників), редукованої морени.
 • Велика різноманітність морфологічних, генетичних типів рельєфу: структурно-денудаційні (структурні платформи та тераси), денудаційні (педименти), ерозійно-денудаційні, акумулятивно-флювіальні, еоловихі, біогенно-акумулятивні, воднольодовикові.
 • Високий ступінь кореляції ґрунтового та рослинного покриву з рельєфом, ґрунтотворними породами.

Рисунок3       Рисунок4

 

Типи середовищ існування :

Серед них домінують лісові (94,8 %):

 • соснові ліси (Pineta sylvestris),
 • грабово-дубові (Carpineto-Quercetum),
 • букові (Fagetum sylvaticae),
 • дубові (Querceto roboris, Querceto petraea),
 • вільхові (Alneneta glutinosae).

Інші (5,2%) луки (Poaeta varioherbosa) (3%), торфові та інші болота, водойми (озера, ставки, річки) (1,9 %)

До рідкісних природних середовищ існування (згідно Резолюції Постійного комітету Бернської конвенції №4/1996р.): Середньоєвропейські букові ліси з явором (Acer).

Рисунок5        Рисунок6

 

Флора парку налічує близько 800 видів судинних рослин. З бореальних видів особливий інтерес Рисунок9становлять Andromeda pilyfolia L., Betula humilis Schrank, Salix lapponum L. З ксеротермофільних, субсередземноморських унікальними є  наймезофіиніші їх представники – Allium montanum F.W.Schmidt, Anemone sylvestris L., Galium exoletum Klok., Lathyrus niger L. та ін.

На межі своїх суцільних ареалів реліктовими в регіональній флорі виявлені Festuca psammophyla, Polystichum aculeatum (L.) Roth, Aconitum moldavicum Jacq., Polygonatum verticillatum (L.) All., Cardaminopsis halleri, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Equisetum telmatheia та ін.

“Червона книга України” (1996): 20 видівРисунок8

Червоний список Бернської конвенції: Salvinia natans (L.) All.

       Європейський червоний список тварин і рослин: не виявлено

       Світовий червоний список IUCN: Pinguicula bicolor Wołoszcz.

 

В цілому фауна включає три фауністичні комплекси: лісовий, водно-болотний та лучний. В екосистемах національного парку встановлено 286 видів хребетних тварин, серед яких: 42 види ссавців, 203 – птахів, 8 – плазунів, 13 – земноводних та 20 видів риб. Фауна безхребетних тварин налічує понад 1600 видів.

       Червона книга України: 32 види хребетних тварин;  26 видів комах.

       Бернська Конвенція: понад 150 видів тварин. Особливій охороні підлягають шість видів метеликів (Parnassius mnemosyne, Coenonympha hero, Lycaena dispar, Maculinea alcon, Maculinea nausithous, Phyllodesma ilicifolia.

       Боннська конвенція: 73 види тварин.

       Конвенція СІТЕС: 10 видів тварин.

      Червоний Європейський список: 14 видів тварин.

Рисунок10          Рисунок11

 

Історико-культурну самобутність підтверджують близько 20 археологічних пам’яток. У ІІІ-V ст. н. е. тут проживали східнослов’янські племена, найбільше з яких – анти. В смт Івано-Франкове збережений бароковий костел Св. Трійці  (1614 р.) – місце поховання Констанції Понятовської  – матері останнього польського короля.

Святі місця європейського значенняРисунок13

 • Печерний монастир на Страдецькій горі (ХІ-ХІІІ ст.).
 • Крехівський монастир (1618 р.).
 • Дерев’яна церква Успення Пресвятої Богородиці (ХVІІ ст.).
 • Меморіальні пам’ятки Першої і Другої світових воєн – 3 військові меморіальні кладовища, руїни колишніх сіл.

Самобутні народні ремесла. Художня обробка дерева займає особливе місце у списку декоративних мистецтв. Народні майстри оздоблюють свої вироби різьбленням у стилі, притаманному тільки їм. В Івано-Франкове діє професійне училище народного мистецтва.

Оригінальна система розселення. Серед лісу збереглися дворища-залишки давніх поселень, які виконували оборонну функцію. На околицях парку збереглися сліди давньоруських княжих городищ Домажир, Рокитного, Добростани, Страдча, які згадуються  у “Літописі руському”  (1242 р.).

Соціально-економічне значення:

 • Територія парку є основним рекреаційним об’єктом для м. Львова (800 тис. жителів).
 • Дохід від рекреації складає вагому частку бюджету парку. За рахунок надання рекреаційно-туристичних послуг парк має можливість створювати нові робочі місця, що сприяє вирішенню однієї з найгостріших проблем для місцевих жителів – проблеми безробіття.
 • Діяльність парку скерована на популяризацію екологічно-зорієнтованого туризму. Парк сприяє розвитку агротуризму надаючи фінансові пільги з рекреаційного обслуговування для власників агроосель.
 • Парк підтримує традиційні методи  господарювання місцевих жителів з метою впровадження органічного сільського господарства.

 

Сторінка оновлена Марзанич Наталією.